97 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
C2 4VPCU 8GB DigitalOcean Standard General Purpose 4 8192 100GB SSD
C2 8VPCU 16GB DigitalOcean Standard General Purpose 8 16384 200GB SSD
C2 32VPCU 64GB DigitalOcean Standard General Purpose 32 65536 800GB SSD
C 2 DigitalOcean CPU Compute optimized 2 4096 25GB SSD
C 4 DigitalOcean CPU Compute optimized 4 8192 50GB SSD
C 8 DigitalOcean CPU Compute optimized 8 16384 100GB SSD
C 16 DigitalOcean CPU Compute optimized 16 32768 200GB SSD
C 32 DigitalOcean CPU Compute optimized 32 65536 400GB SSD
S 1VCPU 1GB DigitalOcean Regular General Purpose 1 1024 25GB SSD
S 1VCPU 2GB DigitalOcean Regular General Purpose 1 2048 50GB SSD
S 1VCPU 3GB DigitalOcean Regular General Purpose 1 3072 60GB SSD
S 2VCPU 2GB DigitalOcean Regular General Purpose 2 2048 60GB SSD
S 2VCPU 4GB DigitalOcean Regular General Purpose 2 4096 80GB SSD
S 3VCPU 1GB DigitalOcean Regular General Purpose 3 1024 60GB SSD
S 4VCPU 8GB DigitalOcean Regular General Purpose 4 8192 160GB SSD
S 6VCPU 16GB DigitalOcean Regular General Purpose 6 16384 320GB SSD
S 8VCPU 16GB DigitalOcean Regular General Purpose 8 16384 320GB SSD
S 8VCPU 32GB DigitalOcean Regular General Purpose 8 32768 640GB SSD
S 12VCPU 48GB DigitalOcean Regular General Purpose 12 49152 960GB SSD
S 16VCPU 64GB DigitalOcean Regular General Purpose 16 65536 1280GB SSD
S 20VCPU 96GB DigitalOcean Regular General Purpose 20 98304 1920GB SSD
S 24VCPU 128GB DigitalOcean Regular General Purpose 24 131072 2560GB SSD
S 32VCPU 192GB DigitalOcean Regular General Purpose 32 196608 3840GB SSD
M 1VCPU 8GB DigitalOcean Memory Memory optimized 1 8192 40GB SSD
M 16GB DigitalOcean Memory Memory optimized 2 16384 60GB SSD
M 2VCPU 16GB DigitalOcean Memory Memory optimized 2 16384 50GB SSD
M 32GB DigitalOcean Memory Memory optimized 4 32768 90GB SSD
M 4VCPU 32GB DigitalOcean Memory Memory optimized 4 32768 100GB SSD
M 64GB DigitalOcean Memory Memory optimized 8 65536 200GB SSD
M 8VCPU 64GB DigitalOcean Memory Memory optimized 8 65536 200GB SSD
M 128GB DigitalOcean Memory Memory optimized 16 131072 340GB SSD
M 16VCPU 128GB DigitalOcean Memory Memory optimized 16 131072 400GB SSD
M 24VCPU 192GB DigitalOcean Memory Memory optimized 24 196608 600GB SSD
M 224GB DigitalOcean Memory Memory optimized 32 229376 500GB SSD
M 32VCPU 256GB DigitalOcean Memory Memory optimized 32 262144 800GB SSD
S 1VCPU 1GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 1 1024 25GB SSD
S 1VCPU 2GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 1 2048 50GB SSD
S 2VCPU 2GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 2 2048 60GB SSD
S 2VCPU 4GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 2 4096 80GB SSD
S 4VCPU 8GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 4 8192 160GB SSD
S 8VCPU 16GB AMD DigitalOcean Premium AMD General Purpose 8 16384 320GB SSD
S 1VCPU 1GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 1 1024 25GB SSD
S 1VCPU 2GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 1 2048 50GB SSD
S 2VCPU 2GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 2 2048 60GB SSD
S 2VCPU 4GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 2 4096 80GB SSD
S 4VCPU 8GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 4 8192 160GB SSD
S 8VCPU 16GB INTEL DigitalOcean Premium Intel General Purpose 8 16384 320GB SSD
C2 2VCPU 4GB DigitalOcean CPU 2xSSD Compute optimized 2 4096 50GB SSD
C2 4VCPU 8GB DigitalOcean CPU 2xSSD Compute optimized 4 8192 100GB SSD
C2 8VCPU 16GB DigitalOcean CPU 2xSSD Compute optimized 8 16384 200GB SSD
C2 16VCPU 32GB DigitalOcean CPU 2xSSD Compute optimized 16 32768 400GB SSD
C2 32VCPU 64GB DigitalOcean CPU 2xSSD Compute optimized 32 65536 800GB SSD
G 2VCPU 8GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 2 8192 25GB SSD
G 4VCPU 16GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 4 16384 50GB SSD
G 8VCPU 32GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 8 32768 100GB SSD
G 16VCPU 64GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 16 65536 200GB SSD
G 32VCPU 128GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 32 131072 400GB SSD
G 40VCPU 160GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 40 163840 500GB SSD
GD 2VCPU 8GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 2 8192 50GB SSD
GD 4VCPU 16GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 4 16384 100GB SSD
GD 8VCPU 32GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 8 32768 200GB SSD
GD 16VCPU 64GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 16 65536 400GB SSD
GD 32VCPU 128GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 32 131072 800GB SSD
GD 40VCPU 160GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 40 163840 1000GB SSD
M3 2VCPU 16GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 2 16384 150GB SSD
M3 4VCPU 32GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 4 32768 300GB SSD
M3 8VCPU 64GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 8 65536 600GB SSD
M3 16VCPU 128GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 16 131072 1200GB SSD
M3 24VCPU 192GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 24 196608 1800GB SSD
M3 32VCPU 256GB DigitalOcean Memory 3xSSD Memory optimized 32 262144 2400GB SSD
SO 2VCPU 16GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 2 16384 300GB SSD
SO 4VCPU 32GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 4 32768 600GB SSD
SO 8VCPU 64GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 8 65536 1200GB SSD
SO 16VCPU 128GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 16 131072 2400GB SSD
SO 24VCPU 192GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 24 196608 3600GB SSD
SO 32VCPU 256GB DigitalOcean Storage Optimized Storage performance 32 262144 4800GB SSD
M6 2VCPU 16GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 2 16384 300GB SSD
M6 4VCPU 32GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 4 32768 600GB SSD
M6 8VCPU 64GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 8 65536 1200GB SSD
M6 16VCPU 128GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 16 131072 2400GB SSD
M6 24VCPU 192GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 24 196608 3600GB SSD
M6 32VCPU 256GB DigitalOcean Memory 6xSSD Memory optimized 32 262144 4800GB SSD
SO1_5 2VCPU 16GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 2 16384 450GB SSD
SO1_5 4VCPU 32GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 4 32768 900GB SSD
SO1_5 8VCPU 64GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 8 65536 1800GB SSD
SO1_5 16VCPU 128GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 16 131072 3600GB SSD
SO1_5 24VCPU 192GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 24 196608 5400GB SSD
SO1_5 32VCPU 256GB DigitalOcean Storage Optimized 1.5xSSD Storage performance 32 262144 7200GB SSD
512MB DigitalOcean Standard General Purpose 1 512 20GB SSD
1GB DigitalOcean Standard General Purpose 1 1024 30GB SSD
2GB DigitalOcean Standard General Purpose 2 2048 40GB SSD
4GB DigitalOcean Standard General Purpose 2 4096 60GB SSD
8GB DigitalOcean Standard General Purpose 4 8192 80GB SSD
16GB DigitalOcean Standard General Purpose 8 16384 160GB SSD
32GB DigitalOcean Standard General Purpose 12 32768 320GB SSD
48GB DigitalOcean Standard General Purpose 16 49152 480GB SSD
64GB DigitalOcean Standard General Purpose 20 65536 640GB SSD